Logo Табличка кафедри
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
 
 
 

Кафедра загального і слов’янського мовознавства Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова була створена 1968 року. Цим актом своєрідно було поновлено історичну справедливість, оскільки в Новоросійському університеті від самого його заснування в 1865 р. славістика та індоєвропеїстика (з якої поступово зростало загальне мовознавство) посідали почесне місце. У різний час аналогічні кафедри очолювали такі видатні філологи, як В. І. Григорович, О. О. Кочубинський, О. І. Томсон, Б. М. Ляпунов, М. В. Бєляєв та ін.

Першим завідувачем новоствореної кафедри став д. філол. н., проф. (з 2006 р. член-кореспондент НАНУ) Ю. О. Карпенко (1929‑2009), фундатор Одеської ономастичної школи. До першого складу викладачів кафедри ввійшли також доценти К. Є. Гагкаєв, М. В. Павлюк, А. К. Смольська, Н. Г. Рядченко, ст. викладач Т. Т. Бевзенко. Надалі К. Є. Гагкаєв захистив докторську дисертацію (1972) і одержав атестат професора кафедри загального і слов’янського мовознавства (1974). Т. Т. Бевзенко після захисту кандидатської дисертації стає доцентом кафедри.

Наступні десять років діяльності кафедри стали надзвичайно плідними. Під керівництвом проф. Ю. О. Карпенка активно розробляється кафедральна наукова тема «Топонімія Північного Причорномор’я», результатами якої стає колективна монографія «Топонімія північно-східної Одещини» (1975). Колектив кафедри також розпочинає фронтальне обстеження усього класу пропріальної лексики (антропонімія, теонімія, зоонімія, космонімія та ін.) як в описовому, так і у функціональному аспектах.

З 1979 р. протягом 16 років кафедру очолював д. філол. н., проф. Ф. П. Сергєєв, автор 5 монографій і багатьох статей з питань формування та функціонування дипломатичної термінології, переважно російської. При його активному заохоченні при кафедрі з 1993 р. започатковується спеціалізація з болгарської мови. Секцію болгаристики очолила к. філол. н. (з 2005 р. – д. філол. н.) доц. В. О. Колесник. З 2006 р. В. О. Колесник стає завідувачем новоствореної кафедри болгарської філології ОНУ.

У період з 1994 по 1995 роки виконуючим обов’язки завідувача кафедри була доцент, кандидат філологічних наук Г. Ю. Касім (захистила дисертацію під керівництвом проф. Ю. О. Карпенка); вона є теоретиком у галузі топоніміки, знаний дослідник топонімічних систем.

З 1995 р. кафедру очолює також учень проф. Ю. О. Карпенка к. філол. н. (з 2005 р. д. філол. н.), доц. (з 2007 р. проф.) М. І. Зубов, дослідження якого в царині слов’янського середньовіччя поєднують кращі історико-лінгвістичні традиції Новоросійського університету з традиціями Одеської ономастичної школи. Керує також Південним регіональним відділенням Українського комітету славістів.

У 2004 р. при кафедрі започатковується спеціалізація з польської мови. Практичну реалізацію проекту очолила провідний полоніст кафедри к. філол. н., доц. О. А. Войцева, на допомогу до якої активно долучилися доц. Г. Ю. Касім та викладач кафедри Л. І. Яковенко.

Велику роль у житті кафедри відіграла д. філол. н., проф. А. К. Смольська (1927–2004), яка віддала університету понад 45 років з 50 своєї науково-педагогічної діяльності. Її наукові інтереси зосереджувалися на проблемах словотворення південнослов’янських та східнослов’янських мов, вона працювала також над проблемами граматичних категорій, взаємодії семантичних і граматичних категорій тощо. Усього А. К. Смольська опублікувала понад 130 робіт, а також брала участь у Міжнародних з’їздах славістів у Празі (1968), Києві (1983), Братиславі (1993), Кракові (1998), була учасницею багатьох міжнародних конференцій в Україні, Білорусії, Росії, Болгарії, колишній Югославії.

А. К. Смольська також стала ініціатором і активним організатором міжнародних Кирило-Мефодіївських конференцій, які з 1995 р. регулярно відбуваються на базі ОНУ ім. І. І. Мечникова (проведено 9 таких наукових форумів) і завершуються виданням «Слов’янського збірника», відомого не тільки в Україні, але й за її межами.

Педагогічну діяльність А. К. Смольської Міністерство вищої освіти СРСР відзначило Почесною грамотою. За розвиток наукових і культурних зв’язків між Україною і Болгарією уряд Болгарії нагородив А. К. Смольську медаллю «1300 років Болгарії».

Сьогодні на кафедрі працюють 11 науково-педагогічних робітників. Це д. філол. н., проф. М. І. Зубов (завідувач), кандидати філол. н. доценти О. А. Войцева, Г. Ю. Касім, О. М. Пейчева, О. В. Яковлєва, доц. Л. П. Зеленко, ст. викладачі Е. Е. Мінкевич, А. Ястшембська (польський лектор), викладачі С. В. Дмитрієв, О. О. Трушицина, Л. І. Яковенко.

Актуальні наукові інтереси кафедри представлені дослідженнями граматичних і лексичних характеристик слов’янських мов, лінгвістичних аспектів слов’янського язичництва, лінгвотекстології пам’яток давньоруської мови, ономастики Півдня України.

Кафедра здійснює прийом до аспірантури за спеціальністю 10.02.03 – слов’янські мови.

Кафедра тісно співпрацює з Інститутом мовознавства ім. О. О Потебні НАН України та Українським комітетом славістів.

Із зарубіжних наукових інституцій кафедра також співпрацює з філософським факультетом Новосадського університету (Республіка Сербія і Чорногорія), Міжнародним комітетом славістів Республіки Сербія, Вармінсько-Мазурським університетом в Ольштині, Жешівським університетом (Республіка Польща), а також підтримує численні зв’язки із зарубіжними колегами на рівні особистих зв’язків.