Logo Табличка кафедри
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
 
 
Слов’янський збірник

«Слов’янський збірник» внесений до переліку наукових фахових видань ВАК України (Додаток до постанови Президії ВАК України від 10.11.99 № 3-05/11). Збірник зареєстрований у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України 05.07.04 р. Свідоцтво: серія КВ № 8929.

Адреса редколегії: 65058 Одеса, Французький бульвар, 24/26, кімн. 98, кафедра загального і слов’янського мовознавства ОНУ ім. І. І. Мечникова;

Ел. пошта: nikolaji.zubov@gmail.com

Ініціатором заснування «Слов’янського збірника» і головним редактором 10 його випусків була доктор філологічних наук, професор А. К. Смольська (1927-2004).

До розгляду редколегії приймаються розвідки славістичної тематики (мовознавчої та літературознавчої і фольклористичної). Обсяг статті – до половини авторського аркуша (20 тис. знаків з урахуванням проміжків). Видавничий внесок – 20 грн. за стандартний аркуш комп’ютерного набору (1800 знаків з урахуванням проміжків). За рішенням редколегії в окремих випадках видавничий внесок з автора не береться, про що авторові повідомляється окремо.

Правила представлення матеріалів:

1.      Статті можуть бути написані будь-якою слов’янською мовою.

2.  Статті надсилаються в електронному вигляді у форматі Word та у форматі PDF на електронну пошту редакції. Відсутні у стандартному комплекті Windows шрифти додаються автором окремо. Шрифти не повинні бути типу Unicode. У разі технічних проблем з прочитанням цифрової версії статті необхідно буде надіслати до редакції її паперовий варіант.

3.   Статті авторів, які не мають наукового ступеня, супроводжуються письмовою рецензією науковця з науковим ступенем філологічного профілю.

4.      Зразок оформлення заголовка:

О. М. Пейчева (Одеса)

Нестабільні консонанти в сербській і хорватській літературних мовах

5.      Текст статті має бути ретельно вичитаним, а цитати вивірені за першоджерелами.

6.      До статті має бути наведений індекс УДК.

7.      Стаття супроводжується резюме українською та англійською мовами (по 3-4 рядки) з позначенням ключової лексики (подаються після назви статті перед основним текстом).

8.      Список літератури (під гаслом Література), оформлений за вимогами ВАК України, подається в кінці статті за алфавітним порядком із нумерацією позицій. Назва видавництв не наводиться. Посилання в тексті статті робляться з позначенням позиції. Сторінки позначаються після двокрапки і проміжку, наприклад [8: 12-13]. Якщо одне посилання стосується кількох позицій, вони розділяються крапкою з комою, наприклад [8: 12-13; 10: 34; 12].

9.      Списки скорочень при необхідності подаються після списку літератури.

10.  У тексті припускається використання різних типів виділення, окрім підкреслювання. Для назв творів або при прямому цитуванні використовуються кутові лапки, наприклад «Катерина» (перша лапка набирається через Alt+0171, друга – через Alt+0187). Якщо в цитаті є свої внутрішні лапки, то вони мають вигляд “…” (перша набирається через Alt+0147, друга – через Alt+0148).

11.  Мовні одиниці, що є об’єктом розгляду, наводяться курсивом, а їх значення подаються в одиничних лапкахПерша лапка набирається через Alt+0145, друга – через Alt+0146, наприклад слонниця ‘сурма’.

12.  Слід правильно використовувати знак тире (–), який набирається через Alt+0150, та дефіс (-) (є на стандартній клавіатурі). Слід також безумовно дотримуватися наявності проміжків між знаками тире та словами або відсутності проміжків між дефісами в середині слів.

13.  Форматування відступів за рахунок проміжків або табуляції не припускається. Не припускається збільшення інтервалів між літерами чи словами за рахунок набраних кількаразово проміжків, а також збільшення міжрядкових інтервалів за допомогою клавіші Enter. Для цього Word має відповідні опції, про що детальніше див. у довідці текстового редактора.

14.  Між ініціалами імені та прізвищем цитованих чи згадуваних осіб набирається т. зв. нерозривний проміжок (Ctrl+Shift+клавіша проміжку). Такий самий нерозривний проміжок набирається між цифрами, що вказують на рік,та скороченням р. (наприклад 2003 р.), між цифрами, що вказують на сторінки, та скороченнями С. або с. (наприклад С. 35 чи 543 с.).

В окремому файлі до статті додаються відомості про автора: прізвище, ім’я, ім’я по батькові (за бажанням автора), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, контактна адреса з поштовим індексом, контактний телефон, електронна адреса.

Статті, оформлення яких не відповідає зазначеним технічним вимогам, до розгляду, як правило, не приймаються. Видавничий внесок надсилається після того, як автор одержить повідомлення редколегії про те, що стаття прийнята до друку.

За замовчуванням редакцією приймається, що автор статті погоджується на розміщення її електронної версії в мережі Інтернет для вільного доступу (відповідно до положення ВАК України про атестацію фахових збірників). У разі незгоди автор має письмово попередити про це редакцію «Слов’янського збірника».